Algemene leveringsvoorwaarden Solitee

De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 30174840.
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden
 
1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij leverancier goederen en/of diensten van
welke aard en onder welke benaming dan ook aan
klant levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd
van kracht. Leverancier en klant treden in
dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen.
Art. 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier
zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk
anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid
en volledigheid van de door of namens hem aan
leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier
zijn aanbieding heeft gebaseerd.
Art. 3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege zijn of
worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar
gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant
dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie
of begroting kunnen door klant geen rechten of
verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door
klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar
budget geldt slechts als een tussen
partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de
door leverancier te verrichten prestaties indien dit
schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten
overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, is elk van die
(rechts-)personen tegenover de leverancier hoofdelijk
verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte
prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde
bedragen leveren de gegevens uit de administratie
van leverancier volledig bewijs op, onverminderd
het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting
van klant, geldt dat leverancier gerechtigd
is schriftelijk, conform de in de overeenkomst
opgenomen index of andere maatstaf,
geldende prijzen en tarieven aan te passen op de
in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de
overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de
mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van
de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds
gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van
een termijn van ten minste drie maanden de
geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien
klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te
gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen
dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing
de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang
van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of
tarieven in werking zouden treden.
3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of
data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan klant in rekening
brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden
door klant betaald volgens de overeengekomen
dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen.
3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of
niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning
of ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten
verschuldigd. Indien klant na aanmaning
of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering
te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen
geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding
van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, waaronder begrepen alle kosten
berekend door externe deskundigen. Een en ander
laat de overige wettelijke en contractuele rechten van
leverancier onverlet.
Art. 4 Duur van de overeenkomst
4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten
overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat
de overeenkomst is aangegaan voor de tussen
partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan
de duur van één jaar geldt.
4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend
voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen
periode verlengd, tenzij klant of
leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt
met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden vóór het einde van de desbetreffende
periode.
Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel
5.1 Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle
van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat
deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.
Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en
voor zover verstrekking van de desbetreffende
gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge
een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift
of voor de goede uitvoering van de overeenkomst
door leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het
doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden
in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien
deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
5.2 Klant erkent dat de van leverancier afkomstige
programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter
heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier,
diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur
bevat.
Pagina 2 van 17
5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst evenals één jaar na het einde
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij medewerkers van
de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij
de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten
werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden
zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant
een redelijke vergoeding aan leverancier betaalt.
Art. 6 Privacy en gegevensverwerking
6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd
schriftelijk informeren over de wijze waarop klant
uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van
de wetgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens.
6.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van
personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd
of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie
die door klant wordt gehouden of
waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk
is, tenzij klant bewijst dat de feiten die
aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier
toerekenbaar zijn.
6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met
gebruikmaking van een dienst van leverancier door
klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant
staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud,
het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet
onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen
elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde
dan ook, in verband met deze gegevens of de
uitvoering van de overeenkomst.
Art. 7 Beveiliging
7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot het voorzien in een vorm van
informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden
aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen
specificaties betreffende beveiliging. Leverancier
staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging
onder alle omstandigheden doeltreffend is.
Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging
in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging
voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand
van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en
de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten niet onredelijk is.
7.2 De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte
toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn
vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden
behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden
uit de eigen organisatie van klant kenbaar
worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen
toegangs- of identificatiecodes en certificaten
te wijzigen.
7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat
beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur
in werking hebben.
Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en
opschorting
8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van
leverancier totdat alle bedragen die klant aan
leverancier op grond van de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan
leverancier zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper
optreedt, zal alle zaken die onderworpen
zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier
mogen verkopen en doorleveren voor zover dat
gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf.
8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
van een voor uitvoer bestemde zaak
worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming
indien dat recht ter zake voor leverancier
gunstigere bepalingen bevat.
8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant
verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat
klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen
heeft voldaan.
8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst
ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten,
programmatuur en/of databestanden onder zich
houden, ondanks een bestaande verplichting tot
afgifte of overdracht, totdat klant alle aan leverancier
verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Art. 9 Risico-overgang
9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, gegevens (waaronder
begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden),
documenten, programmatuur of databestanden
die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
vervaardigd, geleverd of gebruikt worden,
gaat over op klant op het moment waarop deze in de
feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon
van klant zijn gebracht.
Art. 10 Intellectuele Eigendom
10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot
overdracht van een recht van intellectuele eigendom,
kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen
schriftelijk overeenkomen dat een recht van
intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor
klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen, over
zal gaan op klant, tast dit het recht of de
mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die
ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,
algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,
documentatie, werken, programmeertalen, protocollen,
standaarden en dergelijke, zonder enige
beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of
te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht van
intellectuele eigendom het recht van leverancier aan
om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen
te doen die soortgelijk of ontleend zijn
aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden
gedaan.
10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op
grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant
ter beschikking gestelde programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en
examenmateriaal of andere materialen zoals analyses,
ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers
of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt
de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden,
de schriftelijk tussen partijen gesloten
overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
Een aan klant toekomend recht tot gebruik is nietexclusief,
niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en
niet-sublicentieerbaar.
10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke
karakter dan wel betreffende auteursrechten,
merken, handelsnamen of enig ander
recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of materialen
(doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk
voorziet, is het leverancier steeds toegestaan technische
voorzieningen aan te brengen ter bescherming
van apparatuur, databestanden, websites, ter
beschikking gestelde programmatuur, programmaPagina
3 van 17
tuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang
wordt verschaft, en dergelijke in verband met een
overeengekomen beperking in de inhoud of de duur
van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal
dergelijke technische voorziening(en) niet (laten)
verwijderen of (laten) omzeilen.
10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak
van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat
door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op een recht van intellectuele
eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat
klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert
over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan leverancier
verlenen om zich tegen deze aanspraken te
verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt
indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met
door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of
onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde
materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant
zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de
programmatuur, website, databestanden, apparatuur
of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten
aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat
dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen inbreuk maken op enig aan een derde
toebehorend recht van intellectuele eigendom of
indien naar het oordeel van leverancier een gerede
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet,
zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant
het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur
of materialen kan blijven gebruiken. Iedere
andere of verdergaande vrijwaringsverplichting
van leverancier wegens inbreuk op een recht van
intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
10.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier
van apparatuur, programmatuur, voor websites
bestemd materiaal, databestanden en/of andere
materialen en/of ontwerpen, met het doel van
gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie.
Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak
van een derde die gebaseerd is op de bewering dat
zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud,
bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op
enig recht van die derde.
10.7 Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren
van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk
met klant is overeengekomen.
Art. 11 Medewerkingsverplichtingen
11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste
en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds
tijdig alle in redelijkheid door leverancier gewenste
medewerking verlenen.
11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door
leverancier te leveren zaken, goederen en/of
diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht
om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie
van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn.
In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites,
offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d.
vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier
niet bindend, behoudens indien door leverancier
uitdrukkelijk anders is vermeld.
11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst
personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel
en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke
kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van
leverancier op locatie van klant werkzaamheden
verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor
de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte
met computer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is
niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens
transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid
van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze
schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.
11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle
wettelijke eisen. Klant vrijwaart leverancier voor
aanspraken van derden, waaronder medewerkers van
leverancier, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van
handelen of nalaten van klant of van onveilige
situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn
organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór
aanvang van de werkzaamheden aan de door
leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.
11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten
van leverancier programmatuur, apparatuur of andere
middelen aan leverancier ter beschikking stelt,
staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde
licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze
middelen welke leverancier nodig mocht hebben.
11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder
controle van de instellingen, het gebruik van de door
leverancier geleverde producten en/of verstrekte
diensten en de wijze waarop de resultaten van de
producten en diensten worden ingezet. Klant is
tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het
gebruik door gebruikers.
11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde
(hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de daarbij
gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur
en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant
gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.
Art. 12 Informatieverplichtingen
12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
door leverancier mogelijk te maken, zal klant leverancier
steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier
te verlangen gegevens of inlichtingen
verschaffen.
12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door hem aan leverancier verstrekte gegevens,
inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de
door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen
of specificaties voor de leverancier kenbare
onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover
navraag doen bij klant.
12.3 In verband met de continuïteit zal klant een
contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die
voor de duur van de werkzaamheden van leverancier
als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant
zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke
materiekennis en inzicht in de door klant gewenste
doelstellingen.
12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen
te verstrekken omtrent de uitvoering van
de werkzaamheden door middel van de door klant
aangewezen contactpersoon.
Art. 13 Project- en stuurgroepen
13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door
hen ingezette medewerkers deel nemen in een
project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van
inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de
project- of stuurgroep is overeengekomen.
13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep
waaraan beide partijen deelnemen, binden leverancier
slechts indien de besluitvorming geschiedt
conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen
is overeengekomen of, bij gebreke van schrifPagina
4 van 17
telijke afspraken daaromtrent, indien leverancier
de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is
nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te
voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is
met de inhoud en/of goede uitvoering van de
overeenkomst.
13.3 Klant staat er voor in dat de personen die door hem
zijn aangewezen om deel uit te maken van een
project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant
bindende besluiten te nemen.
Art. 14 Termijnen
14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de
door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen
al dan niet uiterste (leverings)termijnen
en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.
Door leverancier genoemde of tussen partijen
overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden
steeds als streefdata, binden de leverancier niet en
hebben steeds een indicatief karakter.
14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen
leverancier en klant in overleg treden om de gevolgen
van de overschrijding voor de verdere planning te
bespreken.
14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn
overeengekomen - komt leverancier wegens tijdsoverschrijding
eerst in verzuim nadat klant hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant
leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering
van de tekortkoming (op het overeengekomene) en
deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt
gesteld adequaat te reageren.
14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de
overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden,
is leverancier gerechtigd de aanvang van de
werkzaamheden die tot een fase behoren uit te
stellen totdat klant de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet
uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als
partijen een wijziging van de inhoud of omvang van
de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties
etc.) of een wijziging van de aanpak van
de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen,
of indien klant zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig
of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de
uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor
opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij,
steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van klant en alle
verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking
door klant of een door klant in te
schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke
verplichtingen uit de overeenkomst.
15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp
van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst
dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke
deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die
leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij ter uitvoering van de
overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en
inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde
tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na
goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk
worden opgezegd. Indien tussen partijen geen
opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de
opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Leverancier zal wegens opzegging nimmer
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van
opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,
tussentijds op te zeggen.
15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling
met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij
- al dan niet voorlopig - surséance van
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de
andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien
de onderneming van de andere partij wordt
geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Leverancier kan de overeenkomst tevens zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap
over de onderneming van klant direct of
indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging
als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie
van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. Ingeval klant onherroepelijk
in staat van faillissement is komen te verkeren,
eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de
ter beschikking gestelde programmatuur, websites en
dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang
en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder
dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van
leverancier vereist is.
Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier
16.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook,
daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming
in de nakoming van een met klant overeengekomen
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor
die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien
de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst
is met een looptijd van meer dan één jaar,
wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs
gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.
BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de
totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe
schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer
dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.
16.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor
schade door dood, lichamelijk letsel of wegens
materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer
meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig
duizend Euro).
16.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van klant, schade verband houdende
met het gebruik van door klant aan leverancier
voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur
van derden en schade verband houdende met de
inschakeling van door klant aan leverancier voorPagina
5 van 17
geschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens
is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier
verband houdende met verminking, vernietiging of
verlies van gegevens of documenten.
16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven
uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
van leverancier laten de overige uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier
welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven,
geheel onverlet.
16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen
en beperkingen komen te vervallen indien
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
leverancier.
16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend
onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst slechts indien klant
leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de
tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die
termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de
nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat
leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat
te reageren.
16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding
tegen leverancier vervalt door het enkele
verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan
van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van
die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van
de schade heeft ingesteld.
16.8 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van
derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in een product of systeem dat door
klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond
uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur
of andere materialen, tenzij en voor
zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door
die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden
mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient.
Art. 17 Overmacht
17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van
enige verplichting, daaronder begrepen enige
wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting,
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht aan de zijde van
leverancier wordt onder meer verstaan: (i) overmacht
van toeleveranciers van leverancier, (ii) het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn
voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden
waarvan het gebruik door klant aan leverancier is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk-
of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en
(viii) algemene vervoersproblemen.
17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen
duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op
grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in
dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Art. 18 Wijziging en meerwerk
18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande
instemming van klant werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen werkzaamheden
en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden
of prestaties door klant worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan
volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier.
Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek
te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is
overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd
schriftelijk informeren over de financiële consequenties
van de extra werkzaamheden of prestaties als
bedoeld in dit artikel.
Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen
19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond
van overeenkomst heeft nimmer aan een derde
verkopen, overdragen of verpanden.
19.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling
van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te
dragen of te verpanden.
Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De overeenkomsten tussen leverancier en klant
worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de
tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar
aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig het Arbitragereglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair
gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd
het recht van elk der partijen een voorziening in
(arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het
recht van elk der partijen tot het treffen van
conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage
is Den Haag.
20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen
partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding
van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de
kantonrechter vallen is elk der partijen, in
afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd
de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de
wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande
bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter
zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure
aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel
20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit
artikel 20.3 bepaalde door één of meer der partijen
ter behandeling en beslissing bij de wettelijk
bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de
kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te
behandelen en daarover te beslissen.
20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar
aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst
dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten
die daarvan het gevolg zijn, in alle
gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation
conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering te beginnen.
De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan
een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke
rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval
behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke
bespreking van mediators en partijen, teneinde
deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing
een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om
op elk moment na een gezamenlijke eerste
Pagina 6 van 17
bespreking van mediators en partijen de procedure
van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit
artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die
dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort
geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen
treft.
Hoofdstuk 2. Dienstverlening
De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen
zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene
voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van
welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere
hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader
uitgewerkt) aan klant verleent.
Art. 21 Uitvoering
21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn
diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval
overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,
tenzij en voor zover in de
schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk
een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende
resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de
overeenkomst is omschreven.
21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of
kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat
van toegangs- of identificatiecodes of certificaten
wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse
gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos
handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van
leverancier.
21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op
uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier
steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door
één of meerdere personen met dezelfde en/of
soortgelijke kwalificaties.
21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn
diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het
bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de
inhoud of omvang van de overeengekomen diensten
wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen
echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de
gebruikelijke tarieven van leverancier.
Art. 22 Service Level Agreement
22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau
(Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk
uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal leverancier
steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden
die van invloed zijn of kunnen zijn op het
serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt,
dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur,
systemen en gerelateerde diensten
steeds zodanig gemeten dat de vooraf door
leverancier aangekondigde buitengebruikstelling
wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud
of andere vormen van service, alsmede omstandigheden
die buiten de invloedssfeer van leverancier
zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.
Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de
door leverancier gemeten beschikbaarheid als
volledig bewijs gelden.
Art. 23 Back-up
23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de
overeenkomst het maken van back-ups van gegevens
van klant omvat, zal leverancier met inachtneming
van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij
gebreke daarvan eens per week, een volledige backup
maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens
van klant. Leverancier zal de back-up bewaren
gedurende de overeengekomen termijn, en bij
gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij
leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de
back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.
23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle
voor hem geldende wettelijke administratie- en
bewaarverplichtingen.
Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)
De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen
bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk
‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten
verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-
Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van
deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het
door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar
houden van programmatuur aan klant via internet of een ander
datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de
desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.
Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst
24.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in
opdracht van klant. Het staat klant niet vrij derden
gebruik te laten maken van de door leverancier
verleende diensten op het gebied van SaaS.
24.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of
bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of
in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden
verricht met betrekking tot gegevens
van klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle
daaraan verbonden kosten aan klant in rekening
worden gebracht.
24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang
van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke
wijzigingen een verandering van de bij klant geldende
procedures tot gevolg heeft, zal leverancier klant
hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de
kosten van deze verandering voor rekening van klant.
In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk
opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in
werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt
met wijzigingen in relevante wetgeving of andere
door bevoegde instanties gegeven voorschriften of
leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn
rekening neemt.
24.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst
voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of
gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier
is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde
eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of
programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te
voegen.
24.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk
tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,
correctief of adaptief onderhoud of andere vormen
van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling
niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo
mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke
drager te verstrekken met daarop de in het kader van
de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen
en te houden programmatuur.
Art. 25 Garantie
25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader
van de SaaS-dienst ter beschikking te houden
programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen
functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen
fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de
programmatuur binnen een redelijke termijn te
herstellen indien en voor zover het programmatuur
betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de
Pagina 7 van 17
desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd
omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld.
Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van
de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van
de programmatuur in gebruik wordt genomen.
Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur
die niet zelf door leverancier is
ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen
of probleemvermijdende beperkingen in
de programmatuur aan te brengen. Indien de
programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld,
kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de
kosten van herstel aan klant in rekening brengen.
25.2 Klant zal op basis van de door leverancier verstrekte
inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en
beperking van de gevolgen van storingen, gebreken
in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van
gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn
organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende
maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid
om op verzoek van klant naar redelijkheid medewerking
te verlenen aan verdere door klant te nemen
maatregelen, tegen door leverancier te stellen
(financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer
gehouden tot herstel van verminkte of verloren
gegane gegevens.
25.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader
van de SaaS-dienst ter beschikking te houden
programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen
in relevante wet- en regelgeving.
Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens
26.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de
verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet
Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover
derden, zoals de verplichting tot het verstrekken
van informatie, evenals het geven van
inzage in, het corrigeren en het verwijderen van
persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid
voor de nakoming van deze verplichtingen
rust volledig en uitsluitend bij klant.
Partijen houden het er voor dat leverancier ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is.
26.2 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is,
ondersteuning verlenen aan de door klant na te
komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De
kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in
de overeengekomen prijzen en vergoedingen van
leverancier begrepen en komen voor rekening van
klant.
Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding
27.1 Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaSdienst
begint binnen een redelijke termijn na het
aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er zorg
voor dat hij onverwijld na het aangaan van de
overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van
de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.
27.2 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd
die is opgenomen in de overeenkomst.
Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema
zijn alle bedragen die betrekking hebben op
de door leverancier verleende SaaS-dienst telkens per
kalendermaand vooraf verschuldigd.
Hoofdstuk 4. Programmatuur
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de
Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancier
programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor
gebruik aan klant ter beschikking stelt.
Art. 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen
28.1 Leverancier stelt aan klant op basis van een
gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s
en de overeengekomen gebruikersdocumentatie
gedurende de looptijd van de overeenkomst
voor gebruik ter beschikking, hierna te
noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik
van de programmatuur is niet-exclusief, nietoverdraagbaar,
niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
28.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door
leverancier en het gebruiksrecht van klant strekken
zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van
de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant
strekt zich niet uit tot de broncode van de
programmatuur. De broncode van de programmatuur
en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
gemaakte technische documentatie worden niet aan
klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant
bereid is daarvoor een financiële vergoeding te
betalen.
28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke
aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van
de programmatuur steeds stipt naleven.
28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de
programmatuur uitsluitend in combinatie met
bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant
gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de
programmatuur voor de duur van de storing op
andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te
gebruiken.
28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programmatuur
niet eerder in gebruik neemt dan nadat klant bij
leverancier, diens toeleverancier of de producent van
de programmatuur één of meer codes, benodigd voor
het gebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds
gerechtigd technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig
gebruik en/of tegen gebruik op een
andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen
partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer
technische voorzieningen die bedoeld zijn om de
programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen
of (laten) omzeilen.
28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten
behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken
en zulks uitsluitend voor zover dat
noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de
programmatuur niet gebruiken ten behoeve van
derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-
Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.
28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en
de dragers waarop de programmatuur is of wordt
vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden
of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke
wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter
beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal
klant een derde - al dan niet op afstand (online) -
toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur
bij een derde ter hosting onderbrengen,
ook niet indien de desbetreffende derde de
programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant
gebruikt.
28.8 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking
verlenen aan een door of ten behoeve van leverancier
uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van
de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal
op eerste verzoek van leverancier toegang tot zijn
gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal alle
vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader
van een onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor
zover die informatie niet het gebruik van de
programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
28.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen
gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbePagina
8 van 17
schikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot
voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt
beschouwd.
28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van
de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning
aan gebruikers en/of beheerders van
de programmatuur. Indien in afwijking van het
vorenstaande leverancier gevraagd wordt onderhoud
en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur
te verlenen, kan leverancier verlangen
dat klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst
aangaat.
Art. 29 Aflevering en installatie
29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur
op het overeengekomen formaat gegevensdrager of,
bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door
leverancier te bepalen formaat gegevensdrager
afleveren dan wel de programmatuur online aan klant
voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen
gebruikersdocumentatie wordt ter
keuze van de leverancier in papieren dan wel digitale
vorm in een door leverancier bepaalde taal
verstrekt.
29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal
leverancier de programmatuur bij klant installeren.
Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf
de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,
tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur
en gebruiksomgeving aanpassen.
Art. 30 Acceptatie
30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen,
aanvaardt klant de programmatuur
in de staat waarin deze zich op het moment van
aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met
alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken,
onverminderd de verplichtingen van leverancier op
grond van de garantieregeling van artikel 34. In
voornoemd geval zal de programmatuur bij de
aflevering of, indien een door leverancier uit te
voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij
de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde
geaccepteerd door klant.
30.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is
overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3
tot en met 30.10 van toepassing.
30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is
van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel
niet voldoen van de programmatuur aan
de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar
gemaakte functionele of technische specificaties van
de programmatuur, en, ingeval de programmatuur
geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur
betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen
functionele of technische specificaties. Van
een fout is alleen sprake indien klant deze kan
aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is.
Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te
maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting
met betrekking tot andere gebreken in of aan de
programmatuur dan met betrekking tot fouten in de
zin van deze algemene voorwaarden.
30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering
of, indien een door leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na
voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode
is klant niet gerechtigd de programmatuur
voor productieve of operationele doeleinden te
gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatietest
met gekwalificeerd personeel en met voldoende
omvang en diepgang uitvoeren.
30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant
verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur
beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk,
uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of
technische specificaties en, indien en voor zover de
programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur
betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen functionele of technische
specificaties.
30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als
geaccepteerd:
a. indien partijen een acceptatietest zijn
overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
b. indien leverancier vóór het einde van de
testperiode een testrapport als bedoeld in
artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de
in dat testrapport genoemde fouten zijn
hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie
niet in de weg staan, dan wel
c. indien klant enig gebruik maakt van de
programmatuur voor productieve of
operationele doeleinden: op het moment van
de desbetreffende ingebruikneming.
30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de
testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk,
gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier
rapporteren. Leverancier zal zich naar beste
vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een
redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier
gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen
of probleemvermijdende beperkingen aan
te brengen.
30.8 Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet
onthouden om redenen die niet verband houden met
de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens het
bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de
operationele of productieve ingebruikneming van de
programmatuur redelijkerwijs nie


Solitee B.V.
Haaksbergweg 17
1101 BP
Amsterdam

Telefoon:020-751 22 22
Fax:020-751 22 33
E-mail:info@solitee.nl
Kvk:17278569
Solitee B.V.
Over ons
Contact
Brochure

LinkedIn
Facebook
Twitter